Regulamin

1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Kuchnia Polska Marta Wojczyszyn który jest właścicielem marki Fit Dieta  oraz serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://fit-dieta.pl/,  działalność gospodarcza prowadzona jest pod nazwą Kuchnia Polska Marta Wojczyszyn, z siedzibą przy ulicy Kwiatowa 6, 49-313 Lubsza, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 747-15-74-721.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

2 – Usługa

 

 1. Usługa – Przygotowanie i dostarczanie przez Fit Dieta posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego na warunkach określonych w Umowie i niniejszym regulaminie.
 2. Fit Dieta w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie pod wskazany adres na terenie działalności firmy zestawy pakietów cateringu dietetycznego. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik jednokrotnego użytku. Posiłki spakowane są razem w oddzielną torbę/pudełko.
 3. Posiłki spakowane w czarne/białe oraz przezroczyste pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną.
 4. Terminy dostaw pakietów dietetycznych uzależnione są od wskazanego przez Klienta miasta dostawy.
 5. Pakiet dostarczony – rozumie się jako pakiet dietetyczny przekazany do rąk własnych osoby upoważnionej, bądź pozostawiony we wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku, gdy pakiety pozostawiane są we wskazanym przez Klienta miejscu, catering dietetyczny – Fit Dieta nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie łańcucha chłodniczego, uszkodzenie pakietu, bądź jego ewentualne zaginięcie.
 6. Pakiety dostarczane w ciągu dni roboczych przeznaczone są do spożycia w ciągu 48h. Pakiety przygotowywane na niedzielę oraz dni świąteczne można spożyć w ciągu 72h godzin, ponieważ produkty oraz stosowana obróbka została odpowiednio dobrana tak, by nie wpłynęło to na jakość potraw. Pakiet powinien być przechowywany w warunkach chłodniczych.
 7. Fit Dieta nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spożywania posiłków po czasie innym niż podany.
 8. Zestaw na niedzielę dostarczany jest razem z zestawem piątkowym. Dostawy zestawów na Święta wypadające w tygodniu realizowane są tak jak na weekend, czyli dzień wcześniej lub całkowicie anulowane. O szczegółowych harmonogramach dostaw, bądź ich braku w dni świąteczne, długie weekendy itp. Klienci zostają powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez informację dołączoną do dostarczanego pakietu dietetycznego.
 9. Pakiety dietetyczne dostarczane przez catering dietetyczny – Fit Dieta obejmują:

Dieta standard 1200, 1500, 1800, 2100, 2500 kcal – 5 posiłków

Dieta sport 2500, 3000, 3500 kcal – 5 posiłków

Dieta Wege 1200, 1500, 1800, 2100, 2500 kcal – 5 posiłków

Dieta Bez Glutenu 1200, 1500, 1800, 2100, 2500 kcal – 5 posiłków

 1. Jadłospisy są przygotowywane przez dyplomowanych Dietetyków – w diecie stosowane są produkty sezonowe jak też produkty ze wszystkich zalecanych grup produktów spożywczych. Klienci nie mają możliwości wykluczania żadnych produktów, nie ma możliwości ingerowania w jadłospisy.

 

3 – Zamówienie

 

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez catering dietetyczny – Fit Dieta danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez catering dietetyczny – Fit Dieta określone zostały w punkcie „Polityka prywatności” .
 3. Osobą zamawiającą może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
 4. Biuro cateringu dietetycznego – Fit Dieta przyjmuje zamówienia telefoniczne oraz prowadzi bieżącą obsługę Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 606 211 181.
 5. Pierwsza dostawa posiłków cateringu dietetycznego – Fit Dieta następuje w terminie wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po złożeniu zamówienia do godziny 12.00. Jeśli zgłoszenie zostało złożone po godzinie 12.00, realizacja zamówienia nastąpi na 3 dzień od złożenia zamówienia.
 6. Zgłoszenia oraz kwestionariusze, które wpłynęły na adres pocztowy info@fit-dieta.pl w weekend oraz w piątek po godzinie 20.00, analizowane są w poniedziałek.
 7. Złożenie zamówienia następuje drogą telefoniczną lub internetową. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu kwestionariusza/przesłaniu wiadomości e-mail, pracownik firmy cateringu dietetycznego –  Fit Dieta skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz sposobu płatności.
 8. W przypadku zamówienia internetowego korzystając z opcji „Zamów” dostępnej w zakładkach poszczególnych produktów (możliwych do wyboru z Menu „Diety”, Klient powinien:
 9. a) wybrać rodzaj diety (Produktu) dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w Cennikach Sprzedawcy, jej kaloryczność i ilość posiłków w całodziennym zestawie, określić czas zamówienia, datę pierwszej dostawy oraz ewentualne dodatkowe opcje zamówienia (eko opakowania, sztućce) i zatwierdzić przyciskiem „Dalej”,
 10. b) wybrać metodę płatności – szybki przelew online (przez system PayU) lub przelew tradycyjny (przelew bankowy),
 11. c) zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zakończyć składanie Zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę”,
 12. d) dokonać płatności w przypadku wybrania funkcji „szybki przelew online”,
 13. c) w przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany wykonać przelew najpóźniej do 1 dnia roboczego przed datą rozpoczęcia diety wskazaną w Formularzu zamówienia oraz niezwłocznie przesłać w pliku PDF potwierdzenie dokonania płatności na adres: info@fit-dieta.pl
 14. W przypadku zamówień telefonicznych, regulamin oraz szczegóły dotyczące zamówienia, w tym płatności, są przesyłane Klientowi drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 15. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować catering dietetyczny – Fit Dieta o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym o alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W przypadku zatajenia tych informacji catering dietetyczny –Fit Dieta nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne niewłaściwej diety.
 16. Catering dietetyczny Fit Dieta jest zakładem produkcyjnym posiadającym jedną ogólną linię produkcyjną na której produkowane są wszystkie rodzaje diet. W związku z tym, diety specjalistyczne są produkowane na ogólnej linii produkcyjnej, na której mogą znajdować się śladowe ilości różnych alergenów, które dana dieta specjalistyczna powinna eliminować. Klienci posiadający alergie pokarmowe i silne nietolerancje muszą mieć świadomość, iż pomimo zamawiania diety specjalistycznej tj. np. bez glutenu mogą znaleźć się w tej diecie śladowe ilości glutenu, co może okazać się szkodliwe dla osoby z silną alergią/nietolerancją. W przypadku powstania powikłań zdrowotnych u takiej osoby firma Fit Dieta nie ponosi za to odpowiedzialności.
 17. Po otrzymaniu zamówienia cateringu dietetycznego – Fit Dieta przesyła Klientowi drogą elektroniczną lub SMS-em na podany podczas składania zamówienia adres e-mail/telefon kontaktowy potwierdzenie o przyjęciu zamówienia stanowiące jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 18. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera dane osobowe, adres dostawy oraz warunki zamówienia, w szczególności godziny i dni dostawy, rodzaj diety, kaloryczność, ilość i rodzaj posiłków, ilość zestawów, informacje dodatkowe, cenę jednostkową zestawu oraz całkowitą cenę do zapłaty (wraz z ewentualnymi kosztami dostawy).
 19. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych oraz specyfikacji zamówienia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji zamówienia, do godziny 8:00.
 20. Eliminacja, zamiana składników pakietów nie jest możliwa, klient może skorzystać tylko i wyłącznie z diet wymienionych w ofercie.
 21. Fit Dieta nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; zaburzeniami hormonalnymi; cukrzycą typu 1 lub 2; nietolerancją pokarmową; alergiami; zaburzeniami metabolicznymi.

 

4  – Zmiana zamówienia

 

W przypadku wprowadzania zmian do zamówienia na życzenie Klienta cateringu dietetycznego – Fit Dieta zastrzega sobie czas realizacji wynoszący 2 dni robocze.

 

 1. Klient ma prawo wstrzymać dostawę pakietu dietetycznego na 2 dni robocze przed spodziewaną przerwą. Można to zrobić za pośrednictwem poczty e-mail (info@fit-dieta.pl), telefonicznie lub przez SMS (tel. 606 211 181). W przypadku kontaktu za pomocą SMS/e-mail prosimy poczekać na potwierdzenie o odebranej wiadomości. W przeciwnym razie pakiet zostanie dostarczony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 2. Niewykorzystane dni zamówienia z tytułu ich anulowania w wyznaczonym terminie nie przepadają. Wykupiony pakiet zostaje o nie wydłużony. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za dni anulowanie.
 3. W celu zmiany miejsca dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie catering dietetyczny – Fit Dieta najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach 08:00-12:00 od poniedziałku do piątku.
 4. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania zamówienia. Zmiany te mogą dotyczyć: rodzaju diety, progu kaloryczności lub rezygnacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie catering dietetyczny – Fit Dieta najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany.

Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia, można wykorzystać ją przy następnym zamówieniu. Brak możliwości zwrotu gotówki.

Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „niedopłatę”. Klient jest zobowiązany niezwłocznie uregulować powstałą różnicę.

 

5 – Rezygnacja

 

 1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 2 dni robocze.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail info@fit-dieta.pl
 3. Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail w dni robocze.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy, Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy w postaci “Bonu Zakupowego” (brak możliwość zwrotu gotówki), który uprawnia okaziciela do zakupu wybranego wariantu diety oferowanej przez catering dietetyczny – Fit Dieta w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania na terenie działania cateringu dietetycznego – Fit Dieta z zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług oraz pomniejsza się zwrot o wartość cateringu za 2 dni robocze.
 5. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych podczas ich trwania, catering dietetyczny – Fit Dieta rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
 6. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych objętych promocją podczas ich trwania, catering dietetyczny – Fit Dieta rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.

    Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: http://fit-dieta.pl/

    Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:

 • braku dostępności Produktów,
 • braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę,
 • naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

6 – Odstąpienie od umowy

 

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdyż przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami.
 2. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację – w tym braku akceptacji niniejszego Regulaminu, nieuzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produktu, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach której płatność na rzecz Sprzedawcy została dokonana za pośrednictwem systemu PayU, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu PayU.

 

 

7 – Płatność

 

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przed rozpoczęciem pakietu oraz przesłania potwierdzenia wpłaty na adres e-mail info@fit-dieta.pl. W przypadku braku płatności zamówienie zostanie anulowane.
 2. Opłata za pakiety dietetyczne może być uregulowana przelewem bankowym za cały okres z góry. Wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy o numerze: 82 1020 3668 0000 5902 0467 2095 prowadzony przez Bank PKO Bank Polski.
 3. Opłata za pakiety dietetyczne może być uregulowana także gotówką – za cały okres z góry. Wpłatę należy przekazać do rąk własnych Kierowcy cateringu dietetycznego – Fit Dieta podczas dostawy w pierwszym dniu zamówienia.
 4. Na życzenie Klienta catering dietetyczny – Fit Dieta wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy przesłać na adres mailowy info@fit-dieta.pl lub SMS. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub dołączona do pakietu dietetycznego.

 

8 – Reklamacje

 

„Reklamacja” – sytuacja lub warunki, które nie zostały przez catering dietetyczny – Fit Dieta spełnione, a wynikają ze złożonego przez Klienta zamówienia lub niniejszego regulaminu.

Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@fit-dieta.pl, każda reklamacja po jej odczytaniu zostaje potwierdzona przez upoważnionego pracownika.

Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Klienta, catering dietetyczny – Fit Dieta w ciągu 7 dni roboczych przesyła informację o wynikach jej rozpatrzenia

Klient powinien złożyć „Reklamację” w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia sytuacji podlegającej reklamacji.

Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku uznania reklamacji przez catering dietetyczny – Fit Dieta za zasadną, Klient zostanie poinformowany o możliwości rekompensaty lub zmiany zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, bądź drogą mailową.

W przypadku uznania reklamacji przez catering dietetyczny – Fit Dieta za niezasadną, Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany poprzez kontakt telefoniczny, bądź drogą mailową.

 

 

9 – Postanowienia końcowe

 

    Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020r.

    Każdy Klient wraz z pakietem dietetycznym otrzymuje niniejszy regulamin do wglądu.

    Złożenie zamówienia i dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Kredens Smaku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Kuchnia Polska Marta Wojczyszyn z siedzibą w ulicy Kwiatowa 6, 49-313 Lubsza w celu przesyłania informacji handlowych, a także treści marketingowych i reklamowych, ankiet lub opinii pochodzących od Kuchnia Polska Marta Wojczyszyn lub podmiotów trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wskazuję, iż udzielona zgoda jest dobrowolna i udzielam jej świadomie.

 


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w odniesieniu do składników obecnych w środkach żywności.

 

SUBSTANCJE ZAWIERAJĄCE ALERGENY:

 

 1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hubrydowe) i produkty pochodne
 2. Skorupiaki i produkty pochodne
 3. Jajka i produkty pochodne
 4. Ryby i produkty pochodne
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
 6. Soja i produkty pochodne
 7. Mleko i produkty pochodne
 8. Orzechy tj. migdały (Amygdaluscommunis L), orzechy laskowe (Corylusavellana), orzechy włoskie (Juglansregia), nerkowce (Anacardiumoccidentale), orzechy pekan (Caryaillinoiesis/Wangenh/K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletiaexelsa), pistacje (Pistaciavera), orzechy makadamie lub orzechy Queensland (Macadamiaternifolia) i produkty pochodne
 9. Seler zwyczajny i produkty pochodne
 10. Gorczyca i produkty pochodne
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2
 13. Łubin i produkty pochodne